Links

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Bij de uitoefening van ons beroep achten wij ons gebonden aan professionele kaders die een optimale kwaliteit van onze dienstverlening beogen. 
Als psycholoog NIP hanteren wij de gedragscode en beroepsethiek zoals het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen die heeft vastgesteld. 
Deze regels hebben betrekking op het inzage recht, opleidingsvereisten, criteria mbt praktijkruimten, waarborgen van privacy, voorwaarden rondom dossiervorming, correspondentie met verwijzers en een klachtenprocedure.

Wet BIG

Sinds april 1998 is het beroep van gezondheidszorgpsycholoog wettelijk geregeld als basisberoep met een postdoctoraal in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. 
  
De Wet bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om te kunnen worden ingeschreven in het overheidsregister van gezondheidszorgpsychologen moet worden voldaan aan verschillende voorwaarden. Zo moet men met goed gevolg een opleiding hebben afgerond aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut.

Links